Προϋπόθεση για τον αγοραστή είναι να εξασφαλίσει την εγγύηση ποιότητας και αντοχής που αναλογεί στην αξία του οργάνου που αγοράζει. Για τον λόγο αυτό το οργανοποιείο παρέχει εγγύηση σε κάθε αγορά. Το χρονικό περιθώριο εγγύησης σε οποιαδήποτε αγορά είναι 2 χρόνια, και καταγράφεται στην περιγραφή κάθε οργάνου.

Ο κατασκευαστής εγγυάται την ποιότητα κατασκευής, την αντοχή και τον ήχο κάθε οργάνου, αν και εφόσον ισχύουν οι «όροι και προϋποθέσεις εγγύησης».

Είναι γενικά αποδεδειγμένο πως κάθε μουσικό όργανο είναι αδύνατο να διατηρηθεί εφόρου ζωής σε άριστη κατάσταση λειτουργικότητας χωρίς συντήρηση και προστασία. Τα μουσικά όργανα επηρεάζονται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες και τον τρόπο μεταχείρισης τους. Για το λόγο αυτό, η διατήρηση του οργάνου πέρα από το χρονικό πλαίσιο της εγγύησης, εναπόκειται στην «συντήρηση και προστασία» από τον αγοραστή και την καλή συνεργασία του με τον κατασκευαστή.

Με την αγορά κάθε οργάνου ο πελάτης παίρνει πάντα ένα «βιβλιάριο εγγύησης» που περιέχει το ιστορικό για όλα τα σέρβις, τους «όρους και προϋποθέσεις εγγύησης» και τις μεθόδους για «συντήρηση και προστασία». Η εγγύηση αυτή ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις από τον κατασκευαστή!

«Όροι και Προϋποθέσεις Εγγύησης»  

  • Η εγγύηση καλύπτει μόνο μουσικά όργανα που πωλούνται απευθείας από τον κατασκευαστή σε πρώτο ιδιοκτήτη, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει το βιβλιάριο εγγύησης. Δεν καλύπτει τυχόν μεταγενέστερους ιδιοκτήτες.
  • Η περίπτωση ελαττωματικού οργάνου, λόγω κακής κατασκευής ή υλικών καλύπτεται από την εγγύηση. Η επισκευή ή αντικατάσταση οργάνου με καινούργιο είναι δυνατή. Η επιβεβαίωση του ελαττωματικού οργάνου γίνεται μόνο από τον κατασκευαστή και αφού ισχύουν οι «όροι και προϋποθέσεις εγγύησης» και οι κανόνες «συντήρησης και προστασίας». Απαραίτητη προϋπόθεση η παρουσίαση του «βιβλιάριου εγγύησης». Στην περίπτωση επισκευής δεν υπάρχει καμία απολύτως χρέωση! Στην δεύτερη περίπτωση η αντικατάσταση γίνεται με καινούργιο όργανο ίδιας αξίας. Κανένα όργανο δεν θεωρείται ελαττωματικό για τον ήχο του. Επίσης, δεν μπορεί να θεωρηθεί ελαττωματικό πέραν των δύο ετών από την ημερομηνία κατασκευής του.
  • Η εγγύηση καλύπτει μόνο τη συνήθη χρήση σε «φυσιολογικές καιρικές συνθήκες» και αποκλείει τυχόν προβλήματα που προκαλούνται από ηθελημένη ή τυχαία ζημία, ατύχημα, παραμέληση, κακή χρήση, κατάχρηση, χρήση σε μη φυσιολογικές καιρικές συνθήκες, τυχαία θραύση και οποιαδήποτε άλλα γεγονότα. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγύηση, σε περίπτωση που ο αγοραστής αρνείται οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αιτίες.
  • Η εγγύηση δεν καλύπτει οποιεσδήποτε ζημιές που προκύπτουν από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή, αποσυναρμολόγηση, επισκευή και τροποποίηση στο όργανο, χωρίς την συγκατάθεση του κατασκευαστή. Με την εμπλοκή μη εξουσιοδοτημένου προσώπου ο  κατασκευαστής απαλλάσσεται κάθε ευθύνης και η εγγύηση ακυρώνεται.
  • Η εγγύηση δεν καλύπτει οποιεσδήποτε ζημιές που προκύπτουν, από απότομες ή ακραίες μεταβολές καιρικών συνθηκών, από ακατάλληλες μεθόδους καθαρισμού και από παράβλεψη των κανόνων «συντήρησης και προστασίας».